Wednesday (3/12): Henderson Alvarez
Thursday (3/13): Jacob Turner
Friday (3/14): Tom Koehler
Saturday (3/15): Fernandez (FL), Hand (Panama)
Sunday (3/16): Slowey (FL), Eovaldi (Panama)